قیمت: 150,000 تومان

فایل محاسبه نسبت های مالی به همراه تجزیه و تحلیل آنها برای شرکت نمونه، مناسب برای مدیران مالی، سرمایه گذاران، تحلیلگران و دانشجویان و دانش آموزان مرتبط